Diensten

MTMC biedt de volgende diensten aan:

 • (Technisch) Projectmanagement. Algemeen projectmanagement, van opstellen van projectplan tot en met oplevering van het project.
 • Technisch Management. Coördinatie van uw technische team, afstemming over techniek tussen opdrachtgever, interne en externe stakeholders en ontwerpers.
 • CE-coördinatie. Coördinatie van het gehele CE-markeringsproces, inclusief opstellen van plannen op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau en zo nodig opstellen van producten.
 • Inspecties en risicobeoordelingen. Uitvoeren van eenvoudige of uitgebreide inspecties om vast te stellen of uw object voldoet aan de wet- en regelgeving en het opstellen van een risicobeoordeling in het kader van de ISO 12100. Ik beschik over eenvoudige meetapparatuur en een 360 graden camera, waarmee de situatie inzichtelijk kan worden gemaakt.
 • Consultancy. Breed inzetbaar als het gaat om vraagstukken op het gebied van werktuigbouwkunde, machinebouw, het raakvlak met elektrotechniek, en natuurlijk op het gebied van bruggen en sluizen.
 • Tender management. Graag breng ik mijn kennis en ervaring mee om samen te werken aan een succesvolle offerte of tender.
 • Overig. Reviews, second opinions, managementsamenvattingen, hulp bij vergunningaanvragen, en eenvoudige visualisaties / tekeningen, leiden/ faciliteren van ontwerpsessies, opstellen van deskundigenberichten voor juridische conflicten.
 • Cursussen. MTMC zal cursussen ontwikkelen op het gebied van Beweegbare Bruggen en CE-markering bij bruggen en kan deze op verzoek ontwikkelen. 

Tevens beschikt MTMC over een netwerk van ervaren specialisten en specialistische bureaus die ingeschakeld kunnen worden om gezamenlijk specifieke vraagstukken op te lossen: CE-markering, (technisch) projectmanagement, uitvoeringsbegeleiding, projectcontrol, human factors, (detail-)engineering staal en werktuigbouwkunde.

MTMC-2022-1004-Flyer-v3_0.pdf

MTMC offers the following services:

 • (Technical) Project management. General project management, from drawing up a project plan up to and including delivery of the project.
 • Technical Management. Coordination of your technical team, technical coordination between client, internal and external stakeholders and designers.
 • CE coordination. Coordination of the entire CE marking process, including drawing up plans at strategic, tactical and/or operational level and, if necessary, drawing up products.
 • Consultancy. Versatile when it comes to issues in the field of mechanical engineering, machine building, the interface with electrical engineering, and of course in the field of bridges and locks.
 • Tender management. I would like to bring my knowledge and experience to work together on a successful quotation or tender.
 • Other. Reviews, second opinions, executive summaries, help with permit applications, and simple visualizations / drawings, leading / facilitating design sessions, drafting expert reports for legal conflicts.
 • Courses. MTMC will develop courses on Movable Bridges and CE marking on bridges and can develop these upon request. 

MTMC also has a network of experienced specialists and specialist agencies that can be called in to jointly solve specific issues: CE marking, (technical) project management, implementation supervision, project control, human factors, (detail) engineering steel and mechanical engineering.
 

Certificaten

Ik beschik over up to date certificaten CMSE, CECE, VCA-VOL, GPI en het DVP. 

I have up to date certificates CMSE, CECE, VCA-VOL, GPI and the DVP.